2020 - 12 - 01 || රටවිරුවෝ || Parliament live || ceylon life

5 Просмотры
Издатель
2020 - 12 - 01 || රටවිරුවෝ || Parliament live || ceylon life
Middle East news sinhala

මැදපෙරදිග එකම පුවත් විකාශය

[ වැලිකතරේ මාධ්‍යවේදියා ]

අමතක නොකර අපිව subscribe ???? කරන්න
Thank you ..!

Facebook :- Ceylon life
Email         :- kalingaprabath7@
""""""""""""""'''''''''''''''''''''''""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Some video clips credit  - Pixabay ,Pixel video and some original video clips owners

""""""""""""""'''''''''''''''''''''''""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
#Ceylon_life #sri_lanka #Airport_News
#kuwait sinhala , #qatar sinhala , #saudi sinhala  ,#oman sinhala , #UAE sinhala #news (news , entertainment education worldwide )
#middle east news sinhala
Категория
Мелодрамы
Комментариев нет.