യൂട്യൂബ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന Makeup & Products | My YouTube Makeup

5 Просмотры
Издатель
യൂട്യൂബ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ ആണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും ആണ് ഇന്നത്തെ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

Neutriderm Moisturising Lotion, Vitamin E -

Dermavive Hydra Cleanser -

Pac Cosmetics :

Eye Shadow


Compact powder


Lipstick


For business enquiries: infoddvloges@

For Appointments:
Dr. Divya's Homoeopathic Speciality Clinic,
Dr. Divya's Skin & Hair Clinic
Kowdiar, Trivandrum
08593056222.
Subscribe :

Follow us on
Facebook:

Instagram:For business enquiries: infoddvloges@

Disclaimer- All the information provided on this channel and it's videos are for general purposes only. All the contents published in our channel is our creativity and self tested.
All sponsored videos published on this channel are mentioned in the video and/or its description box. The content published on this channel is our own creative work protected under copyright law.
Категория
Забавные видео
Комментариев нет.